NAZIREST NASAL SPRAY

Xylometazone Hydrochloride 0.1% w/v + Benzalkonium Chloride 0.02% w/v Nasal Drops